ආත්මාර්ථකාමී

ආත්මාර්ථකාමී


හාස්යජනක

හාස්යජනක


වටිනා

වටිනා


එලාම් ඔරලෝසුව

එලාම් ඔරලෝසුව


ශීත කළ

ශීත කළ


බිය

බිය


තතු

තතු


සරුංගල්

සරුංගල්


අභිරහස

අභිරහස


නපුරු සිහිනයක්

නපුරු සිහිනයක්