ඒකාධිපතියා

ඒකාධිපතියා


එලාම් ඔරලෝසුව

එලාම් ඔරලෝසුව


පුදුම

පුදුම


ඒ ඇයි?

ඒ ඇයි?


අහිමි

අහිමි


මුහුදු කොල්ලකරුවන්ගේ

මුහුදු කොල්ලකරුවන්ගේ


සේවයෙන් ඉල්ලා අස්වන

සේවයෙන් ඉල්ලා අස්වන


ජපන්

ජපන්


වැඩේ ඉවරයි

වැඩේ ඉවරයි


ශීත කළ

ශීත කළ