போன்ற

போன்ற


அலாரம் கடிகாரம்

அலாரம் கடிகாரம்


காலுறை

காலுறை


கிட்டத்தட்ட

கிட்டத்தட்ட


கவண்

கவண்


அதிர்ஷ்டம்

அதிர்ஷ்டம்


நம்பிக்கை

நம்பிக்கை


reveler

reveler


சர்வாதிகாரி

சர்வாதிகாரி


பழிவாங்கும்

பழிவாங்கும்