சீர்ப்படுத்தும்

சீர்ப்படுத்தும்


அலாரம் கடிகாரம்

அலாரம் கடிகாரம்


திருடன்

திருடன்


கழைக்கூத்தாடி

கழைக்கூத்தாடி


நீதி

நீதி


பாதுகாப்பதில்லை

பாதுகாப்பதில்லை


பரிதாபம்

பரிதாபம்


கனவு

கனவு


மிகவும் தாமதமாக

மிகவும் தாமதமாக


roulade

roulade