பாதிக்கப்படுகின்றன

பாதிக்கப்படுகின்றன


காத்தாடி

காத்தாடி


கழைக்கூத்தாடி

கழைக்கூத்தாடி


துள்ளல்

துள்ளல்


சீர்ப்படுத்தும்

சீர்ப்படுத்தும்


உறைந்த

உறைந்த


சுயநல

சுயநல


சரவெடியாக

சரவெடியாக


திருடன்

திருடன்


enigme

enigme