குட்பை

குட்பை


அழுத்தம்

அழுத்தம்


பிழை

பிழை


பைத்தியம்

பைத்தியம்


சர்வாதிகாரி

சர்வாதிகாரி


reveler

reveler


பை பை

பை பை


கிட்டத்தட்ட

கிட்டத்தட்ட


உடையக்கூடிய

உடையக்கூடிய


உயர்த்தி

உயர்த்தி