பை பை

பை பை


விளையாட்டு மீது

விளையாட்டு மீது


ராஜினாமா

ராஜினாமா


எச்சரிக்கையாக

எச்சரிக்கையாக


நீதி

நீதி


உயர்த்தி

உயர்த்தி


பீதி

பீதி


உறைந்த

உறைந்த


பாதிக்கப்படுகின்றன

பாதிக்கப்படுகின்றன


enigme

enigme