அலாரம் கடிகாரம்

அலாரம் கடிகாரம்


அச்சோ

அச்சோ


வருத்தம்

வருத்தம்


அச்சச்சோ

அச்சச்சோ


சுயநல

சுயநல


வேகமாக

வேகமாக


பரிதாபம்

பரிதாபம்


ரகசியமாக

ரகசியமாக


போன்ற

போன்ற


அதிர்ஷ்டம்

அதிர்ஷ்டம்