துள்ளல்

துள்ளல்


அதிர்ஷ்டம்

அதிர்ஷ்டம்


சுதந்திரம்

சுதந்திரம்


ரகசியமாக

ரகசியமாக


பழிவாங்கும்

பழிவாங்கும்


roulade

roulade


சர்வாதிகாரி

சர்வாதிகாரி


சரவெடியாக

சரவெடியாக


அழுத்தம்

அழுத்தம்


தோட்டம்

தோட்டம்