அலாரம் கடிகாரம்

அலாரம் கடிகாரம்


பாதுகாப்பதில்லை

பாதுகாப்பதில்லை


ஒலி

ஒலி


புலாலுண்ணும்

புலாலுண்ணும்


பரிதாபம்

பரிதாபம்


சர்வாதிகாரி

சர்வாதிகாரி


ஜப்பனீஸ்

ஜப்பனீஸ்


roadhog

roadhog


பாதிக்கப்படுகின்றன

பாதிக்கப்படுகின்றன


வெளியே மிஸ்

வெளியே மிஸ்