உயர்த்தி

உயர்த்தி


உதவி

உதவி


டைட்டானிக்

டைட்டானிக்


திடீரென்று

திடீரென்று


கிட்டத்தட்ட

கிட்டத்தட்ட


தூக்கம்

தூக்கம்


வருத்தம்

வருத்தம்


பழிவாங்கும்

பழிவாங்கும்


பைத்தியம்

பைத்தியம்


கொள்ளையர்

கொள்ளையர்