పారిపోవడానికి

పారిపోవడానికి


జాగ్రత్తగా

జాగ్రత్తగా


చాలా ఆలస్యం

చాలా ఆలస్యం


బై బై

బై బై


దాదాపు

దాదాపు


ఆట ముగుస్తుంది

ఆట ముగుస్తుంది


మెదడు

మెదడు


వంటి

వంటి


టాయిలెట్

టాయిలెట్


నిద్ర

నిద్ర