తండ్రి

తండ్రి


దొంగ

దొంగ


న్యాయం

న్యాయం


అకస్మాత్తుగా

అకస్మాత్తుగా


ప్యాంటు

ప్యాంటు


స్వార్థ

స్వార్థ


బూమేరాంగ్

బూమేరాంగ్


ఎలివేటర్

ఎలివేటర్


నిద్ర

నిద్ర


సహాయం

సహాయం