వీడ్కోలు

వీడ్కోలు


పైరేట్

పైరేట్


అవమానం

అవమానం


పారిపోవడానికి

పారిపోవడానికి


అలారం క్లాక్

అలారం క్లాక్


వేడి

వేడి


అయ్యో

అయ్యో


నియంత

నియంత


ఆశావాద

ఆశావాద


అదృష్టం

అదృష్టం