đồng hồ reo

đồng hồ reo


Nhật Bản

Nhật Bản


xin chào

xin chào


cha

cha


chải chuốt

chải chuốt


sự tự do

sự tự do


ăn thịt

ăn thịt


cướp biển

cướp biển


xấu hổ

xấu hổ


tạm biệt

tạm biệt