quá muộn

quá muộn


ác mộng

ác mộng


xấu hổ

xấu hổ


phát điên

phát điên


gần

gần


Freerunning

Freerunning


đồng hồ reo

đồng hồ reo


nhà vệ sinh

nhà vệ sinh


nhạy cảm

nhạy cảm


nhanh

nhanh