láu lỉnh

láu lỉnh


xấu hổ

xấu hổ


sợ

sợ


phóng lên

phóng lên


quí

quí


che

che


thông minh

thông minh


sự công bằng

sự công bằng


được may mắn

được may mắn


ép lại

ép lại