WTF

WTF


lơ đãng

lơ đãng


nhà độc tài

nhà độc tài


quần

quần


phát điên

phát điên


từ bỏ

từ bỏ


ích kỷ

ích kỷ


cha

cha


kem

kem


đồng hồ reo

đồng hồ reo