thông minh

thông minh


sự công bằng

sự công bằng


enigme

enigme


âm thanh

âm thanh


từ bỏ

từ bỏ


ép lại

ép lại


giúp

giúp


nóng

nóng


kem

kem


cướp biển

cướp biển