nóng

nóng


vô lý

vô lý


lạc quan

lạc quan


lở tuyết

lở tuyết


quá muộn

quá muộn


người tiết lộ

người tiết lộ


nhanh

nhanh


bỏ lỡ

bỏ lỡ


nhà độc tài

nhà độc tài


game over

game over