nóng

nóng


xấu hổ

xấu hổ


quá muộn

quá muộn


tạm biệt

tạm biệt


người tiết lộ

người tiết lộ


đồng hồ reo

đồng hồ reo


nhà độc tài

nhà độc tài


Nhật Bản

Nhật Bản


láu lỉnh

láu lỉnh


ác mộng

ác mộng