నవ్వు కాదు ప్రయత్నించండి

తెలివితక్కువ
@
 


c-8k.com