kulish emas, balki harakat qilib ko'ring
@

@1c-8k.com