kulish emas, balki harakat qilib ko'ring

ouch
@
 


c-8k.com