kulish emas, balki harakat qilib ko'ring

deyarli
@
 


c-8k.com